Banner skeelerclub 2022_02

Huishoudelijk regelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Reglement als bedoeld in artikel 21, lid 1, van de statuten van de vereniging 'IJS EN SKEELERCLUB LISSERBROEK'.
 
Artikel 1: Algemeen.

Bij onduidelijkheden tussen het huishoudelijk reglement en de statuten prevaleren de statuten.
 
Artikel 2: Leden.

Lid 1:

Natuurlijke personen, die lid van de vereniging wensen te worden, geven hiervan kennis aan het bestuur. Uiterlijk binnen 1 maand na aanmelding beslist het bestuur over toelating.

Lid 2:

Voor het inschrijven als lid van de ijsbaan in de periode 1 december tot 1 maart is naast het betalen van contributie een éénmalige, door de ledenvergadering vastgestelde, bijdrage verschuldigd.

Lid 3:

Kinderen van leden jonger dan 16 jaar mogen gratis gebruik maken van de ijsbaan of skeelerbaan.

Lid 4:

Gewone leden kunnen door de algemene vergadering tot leden van verdienste en ex-bestuursleden kunnen door de algemene vergadering tot ereleden worden benoemd wegens bijzondere verdiensten voor de schaats en/of skeelersport in het algemeen of voor de vereniging in het bijzonder, zulks op voordracht van het bestuur of van tenminste 10 leden. Voor een dergelijke benoeming is een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen vereist.

Lid 5:

Aan leden van verdienste en ereleden worden ontheffing verleend van de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. (Artikel 9 lid 3 Statuten)

Lid 6:

Ereleden zijn bevoegd tot het bijwonen van bestuursvergaderingen. Ereleden hebben alleen een adviserende stem in de bestuursvergaderingen.

Lid 7:

Het bestuur kan een ledenstop instellen wanneer de omstandigheden dit naar mening van het bestuur noodzakelijk maken.

Lid 8:

Indien een ledenstop is ingesteld, stelt het bestuur een wachtlijst in, waarbij een volgorde wordt bijgehouden op basis van het inschrijvingsmoment. Als er ruimte ontstaat tot toelating vindt deze plaats in de volgorde van de wachtlijst, waarbij:

a. eerst gezinsleden en economische eenheden, woonachtig op hetzelfde adres van reeds bestaande leden en

b. daarna wachtlijstkandidaten, woonachtig in Lisserbroek en

c. tot slot de overige wachtlijstkandidaten.

Lid 9:

Het lidmaatschap van een andere ijs en/of skeelervereniging is aan de leden van de vereniging niet verboden. Het is evenwel niet geoorloofd voor een andere vereniging uit te komen in een wedstrijd uitgeschreven door of onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond of haar Districten zonder vooraf van het bestuur dispensatie te hebben verkregen.
 
Lid 10:

Trainingsgroepen, bestaande uit leden van een andere ijs/schaatsverenigingen, die, op een afgesproken wekelijks tijdstip, als collectief met eigen trainer gebruik wensen te maken van de skeelerbaan behoeven geen lid te worden van de vereniging. Voor het gebruik van de skeelerbaan betalen zij per persoon een door de ledenvergadering vastgestelde vergoeding. Ook is tegen borg een sleutel te verkrijgen van de kantine onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de sleutelhouder verantwoordelijk is dat de groep zich houdt aan alle regels en verplichtingen van de vereniging.
 
Artikel 3: Algemeen bestuur.

Lid 1:

Uit hetzelfde gezin of een economische eenheid kan niet meer dan één persoon lid zijn van het bestuur.

Lid 2:

De leden van het bestuur treden bij toerbeurt af. (Artikel 12 lid 3 Statuten) Het rooster van aftreden is als volgt: 1e jaar: voorzitter en een of meerdere algemene bestuursleden; 2e jaar: secretaris en een of meerdere algemene bestuursleden en 3e jaar: penningmeester en vicevoorzitter.

Lid 3:

Indien een bestuurslid tussentijds ophoudt deel uit te maken van het bestuur, kan het bestuur bij meerderheid van stemmen een plaatsvervanger aanwijzen tot de eerstvolgende algemene vergadering. Deze plaatsvervanger heeft echter geen stemrecht in de bestuursvergaderingen.

Lid 4:

Het bestuur heeft tot taak de belangen van de vereniging te behartigen overeenkomstig de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen en bepalingen. Onder leiding van het bestuur worden de besluiten van de algemene vergadering uitgevoerd. (Artikel 13 Statuten)

Lid 5:

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algehele beleid.

Lid 6: De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn verantwoordelijk voor het goede beheer van de geldmiddelen en de bezittingen van de vereniging.

Lid 7:

De vicevoorzitter, een bijfunctie van één van de overige bestuursleden, vervangt bij diens ontstentenis de voorzitter en alsdan zijn alle rechten en verplichtingen ten aanzien van de voorzitter op hem van toepassing.

Lid 8:

De overige leden van het bestuur zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester behulpzaam bij hun werkzaamheden, maar kunnen in onderling overleg tevens met specifieke bestuurstaken worden belast.
 
Artikel 4: Taak voorzitter.

Lid1:

De voorzitter is belast met het openen, schorsen, sluiten en het leiden van de vergadering en van het bestuur, alsmede de algemene vergaderingen.

Lid 2:

De voorzitter stelt, met inachtneming van het hieromtrent in de statuten, de agenda voor deze vergaderingen vast.

Lid 3:

De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergaderingen.

Lid 4:

De voorzitter is bij vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur.

Lid 5:

De voorzitter coördineert de bestuursactiviteiten en stimuleert de activiteiten binnen de vereniging.
 
Lid 6:

De voorzitter ondertekent, samen met de notulist, de notulen van de vergaderingen van het bestuur, alsmede de algemene vergaderingen, nadat deze in de volgende gelijksoortige vergaderingen zijn goedgekeurd.

Lid 7:

De voorzitter kan steeds, wanneer hem dat goeddunkt, van de overige bestuursleden rekening en verantwoording vragen.
 
Artikel 5: Taak secretaris.

Lid 1:

De secretaris is belast met het bijeenroepen van de vergaderingen van het bestuur, alsmede de algemene vergaderingen, het maken van de agenda en het opstellen van het verslag.

Lid 2:

De secretaris verzorgt de correspondentie van de vereniging.
  
Lid 3:

De secretaris beheert het archief, maakt notulen van de vergaderingen en verzorgt de publicatie van de daartoe bestemde gegevens.

Lid 4:

De secretaris brengt op de jaarlijkse algemene vergadering schriftelijk verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.
 
Artikel 6: Taak penningmeester.

Lid 1:

De penningmeester is belast met de financiële huishouding van de vereniging; hij beheert de kas en houdt de boeken bij van de vereniging.

Lid 2:

De penningmeester maakt jaarlijks, ter behandeling in de algemene vergadering, in overleg met het bestuur een begroting op voor het volgende verenigingsjaar. Van een goedgekeurde begroting mag niet worden afgeweken zonder machtiging door het bestuur.

Lid 3:

De penningmeester brengt op de jaarlijkse algemene vergadering een financieel verslag uit en is op die vergadering gehouden tot rekening en verantwoording tegenover de leden.

Lid 4:

De penningmeester beheert de ledenadministratie.

 

Artikel 7: Bestuursvergaderingen.

Lid 1:

Het bestuur komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak zo vaak bijeen als benodigd. (Artikel 14 Statuten)

Lid 2:

Vergaderingen van het bestuur worden belegd op verlangen van de voorzitter of twee van de overige bestuursleden.

Lid 3:

Een vergadering wordt gehouden binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe is gekomen.

Lid 4:

De bijeenroeping geschiedt door de secretaris door middel van een schriftelijke oproeping aan de leden en eventuele ereleden. De secretaris stelt voor iedere vergadering, in overleg met de voorzitter, een agenda op. Ieder lid van het bestuur kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen.

Lid 5:

Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping en het rondsturen van de agenda ten minste 7 dagen voor de te houden vergadering van het bestuur.
 
Lid 6:

Besluiten van het bestuur zijn eerst rechtsgeldig indien tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden bij de vergadering is opgekomen (quorum). Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, worden besluiten doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering waarbij het quorum wel aanwezig is.

Lid 7:

Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. (Artikel 14 lid 3a Statuten)

Lid 8:

Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

Lid 9:

Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die alsdan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter.

Lid 10:

Bij staking van de stemmen over een door het bestuur te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van het bestuur opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  
Artikel 8: Kascommissie.

Lid 1:

De kascommissie (Artikel 16 lid 4 Statuten) kan, naast de ingevolge de statuten verplichte jaarlijkse controle, het beheer van de penningmeester te allen tijde tussentijds controleren. De penningmeester is verplicht de leden van deze commissie in de gelegenheid te stellen de hun opgedragen taken naar behoren te vervullen.

Lid 2:

De kascommissie rapporteert aan de algemene ledenvergadering. Alvorens de algemene ledenvergadering wordt ingelicht, worden eventuele opmerkingen eerst ter kennis aan het bestuur gebracht.

Lid 3:

De leden van de kascommissie zijn slechts eenmaal herkiesbaar.

Lid 4:

Wanneer de penningmeester tussentijds ophoudt lid te zijn van het bestuur is de kascommissie verplicht tot het controleren van het beheer van de penningmeester op het moment van de overdracht van zijn werkzaamheden.
 
Artikel 9: Overige commissies.

Lid 1:

Het dagelijks bestuur kan bepaalde taken, zoals bijvoorbeeld ijsactiviteiten, skeeleractiviteiten, onderhoud, nieuwbouw, kantine, public relations, ICT en sponsoring, aan een door haar in te stellen commissie delegeren. Een aldus geïnstalleerde commissie werkt onder volledige verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur zorgt bij installatie van een commissie voor een schriftelijke taakomschrijving en zonodig een budget.

Lid 2:

De voorzitters van de door het bestuur ingestelde commissies maken deel uit van het algemeen bestuur.

Lid 3:

In de bestuursvergaderingen doen zij verslag van de werkzaamheden van hun commissie en stemmen zij eventuele plannen vooraf met het dagelijks bestuur.

 
 Artikel 10: Gebruik ijs- of skeelerbaan.

Lid 1:

Het dagelijks bestuur kan de ijs- of skeelerbaan om haar moverende redenen tijdens de gepubliceerde openingstijden voor gesloten verklaren. Het dagelijks bestuur zorgt dat dit besluit direct bekend wordt gemaakt op de baan als via de website van de vereniging.
 
Artikel 11: Slotbepalingen.

Lid 1:

Wijzigingen en/of aanvullingen in dit huishoudelijk reglement geschieden door de algemene vergadering en vereisen een gewone meerderheid van stemmen.

Lid 2:

Dit reglement of zijn wijzigingen treden terstond na aanneming door de algemene ledenvergadering in werking, tenzij het desbetreffende besluit een bepaalde datum, termijn of overgangsbepaling bevat voor het lopende verenigingsjaar.

Lid 3:

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet onder verantwoording aan de algemene vergadering.

Lid 4:

Dit reglement kan worden aangehaald als 'Huishoudelijk reglement IJS EN SKEELERCLUB LISSERBROEK'
 
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 12 november 2010 en gewijzigd op 8 november 2013.
 
De voorzitter:                    De secretaris:
 
 
 
H.J. Riezeweide                L.A. Eigenbrood

Hoe word ik lid van de IJsbaan Lisserbroek

klik hier

Hoe beëindig ik het lidmaatschap van de IJs en Skeelerclub Lisserbroek

Stuur een mailtje aan de ledenadministratie

logo ijs en skeelerclub lisserbroek

IJs- en skeelerclub Lisserbroek

Bezoekadres:
Hillegommerdijk 53
2165 AN - Lisserbroek
Tel: 0252 - 755015

Lid worden afdeling skeelerbaan

klik hier

Beëindigen lidmaatschap afdeling skeelerbaan:
Stuur een mailtje aan de ledenadministratie

IJs- en skeelerclub Lisserbroek Bezoekadres: Hillegommerdijk 53 2165 AN Lisserbroek Tel: 0252 – 755015